1. Bakgrunn

MIMIRO AS («MIMIRO») er stiftet for å fremme bruk av teknologi i landbruket. Selskapet skal utvikle digitale løsninger for en mer effektiv og miljøvennlig matproduksjon og bygge et digitalt økosystem for produsentene i landbruket, for eksterne leverandører, forskere og rådgivere.

Følgende prinsipper, besluttet av selskapet ledelse, skal være styrende for MIMIROs virksomhet samt samarbeid med brukerne av selskapets løsninger, leverandører og andre tredjeparter.

2. Eierskap til data

MIMIRO skal samle relevante data fra brukere og tredjeparter for å levere verdiøkende tjenester til bøndene. MIMIROs rettigheter til data skal gi selskapet mulighet til å tilby kommersielle tjenester og øke verdien på selskapet.

Hver bonde er eier av de grunndata som deles med MIMIRO. Dette gjelder både persondata og ikke-persondata, f. eks. produksjonsdata.

MIMIRO har som målsetning å unngå innsamling av persondata som overskuddsinformasjon. Sensitive persondata skal bare behandles unntaksvis når det foreligger et klart behov og andre løsninger er uhensiktsmessige.

MIMIRO er eier av databaser, datamodeller og alle sammenstilte, berikede eller bearbeidede data som selskapet har fremstilt basert på grunndata eller andre kilder.
MIMIRO skal prioritere samarbeid med tredjeparter som er villige til å dele relevante data med MIMIRO og bøndene på markedsmessige vilkår.

Dersom en bonde avslutter samarbeidet med MIMIRO, kan vedkommende motta et eksemplar av sine grunndata på hensiktsmessig format så langt det er teknisk og økonomisk forsvarlig. MIMIRO kan kreve rimelig kostnadsdekning for arbeidet med å fremstille eksemplaret.

Hver bonde gir MIMIRO lisens til å bruke grunndata i sin tjenesteproduksjon. Lisensen er evigvarende og vederlagsfri. Persondata kan kreves slettet eller anonymisert i samsvar med gjeldende lovgivning.

Visse tjenester vil bare være tilgjengelig for dem som har delt nødvendige grunndata med MIMIRO. MIMIRO kan bruke grunndataene i leveranser til tredjeparter. Dette gjelder også persondata i den grad det foreligger samtykke eller annet gyldig behandlingsgrunnlag, i samsvar med selskapets til enhver tid gjeldende personvernerklæring.

3. MIMIRO som databestyrer

MIMIRO skal ta hensyn til bondens behov og rettigheter i forhandling av avtaler med tredjeparter. MIMIRO skal foreta vurdering av tredjeparter før disse gis tilgang til selskapets løsninger som inneholder data.

Leverandører som samler inn data fra bonden ved hjelp av sensorteknologi og lignende teknologi skal dele rådata og aggregerte data med MIMIRO med mindre noe annet er avtalt. MIMIRO skal respektere tredjeparters immaterielle rettigheter. Tredjeparts immaterielle rettigheter skal ikke begrense MIMIROs og bondens tilgang til innsamlede data.

MIMIRO kan innføre autorisasjonsprogram for tredjeparter som ivaretar bondens interesser når det gjelder tilgang til data, immaterielle rettigheter, informasjonssikkerhet, personvern, samt andre reguleringer av tilsvarende viktighet. MIMIRO kan begrense tilgangen til selskapets plattform eller data for ikke-autoriserte tredjeparter. Bøndene står fritt til å samarbeide med ikke-autoriserte tredjeparter, men kan ikke kreve å benytte MIMIROs plattform til deling av informasjon eller samarbeid med ikke-autoriserte tredjeparter.

MIMIRO skal ta sikte på å merke alle nye data i plattformen med dataenes opphav og eierskap, samt merke historiske data i den grad det lar seg gjøre med rimelige tiltak.
MIMIRO skal som hovedregel være behandlingsansvarlig for persondata som behandles i selskapets løsninger. MIMIRO kan benytte seg av underleverandører og disse skal som hovedregel være databehandlere dersom persondata skal behandles av underleverandøren. MIMIRO skal søke å begrense behandling av persondata utenfor EU/EØS. MIMIRO skal innrette sin virksomhet i samasvar med gjeldende personvernlovgivning og kreve det samme av selskapets underleverandører.

4. Plattformåpenhet

MIMIROs teknologiplattform skal være tuftet på åpenhet og ikke-diskriminering.
Tredjeparter som representerer en relevant landbruksfaglig interesse skal som hovedregel gis tilgang til plattformen.

MIMIRO skal prioritere samarbeid med de tredjepartene som antas å gi størst fordeler for bøndene mht innovasjon, effektivitet og konkurranseevne. MIMIRO kan ta betalt for tilgangen og tjenestene, og for øvrig sette krav til tredjepartene basert på vanlige forretningsmessige prinsipper.

MIMIRO skal tilstrebe å benytte åpne grensesnitt/API, kommunikasjonsprotokoller og filformater som ikke krever proprietær programvare.

5. Sikkerhetskrav

MIMIRO besørger sikker plattform for lagring og deling av data. MIMIRO skal sørge for tilstrekkelig informasjonssikkerhet i plattformen hensyntatt verdien av dataene som lagres, samt benytte seg av de krypteringsløsninger og sikkerhetstiltak som regnes som beste praksis for tilsvarende virksomheter.

MIMIRO implementerer alle sikkerhetstiltak selskapet finner hensiktsmessig, og kan sette minimumskrav for autentisering, kryptering og tilsvarende for alle som skal koble seg til plattformen.

6. Etisk standard

MIMIRO kan stille minstekrav til ansvarlig bruk, tredjeparters forretningsetiske standard, herunder arbeids- og lønnsvilkår, varslingsrutiner, anti-korrupsjonstiltak, anti-hvitvaskingstiltak og lignende.

7. Varighet og oppdatering

Disse samarbeidsprinsippene gjelder for enhver som bruker MIMIROs tjenester og regnes som akseptert fra første gangs bruk av selskapets løsninger eller tilgang til selskapets platform.

MIMIRO kan endre disse samarbeidsprinsippene. Vesentlige endringer skal varsels på selskapets hjemmesider eller på annen hensiktsmessig måte med minst 30 dagers varsel.